Wynagrodzenie

Standardowa stawka za wstępną konsultację prawną wynosi od 250 zł, przy czym w przypadku gdy sprawa zostaje powierzona nam do dalszego prowadzenia, opłata ta ulega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Wynagrodzenie za poradę prawną ustalamy przy uwzględnieniu naszego nakładu pracy i stopnia skomplikowania Twojego pytania, przy czym co do zasady jest to kwota 250 zł.

Wysokość wynagrodzenia za świadczone przez nas usługi każdorazowo ustalamy indywidualnie z klientem przy uwzględnieniu:

 • rodzaju sprawy i stopnia jej skomplikowania,
 • zakresu specjalistycznej wiedzy wymaganej do prowadzenia sprawy,
 • obszerności materiału dowodowego,
 • nakładu naszej pracy,
 • przewidywanego czasu trwania sprawy,
 • wartości przedmiotu sporu,
 • ewentualnych wydatków na ekspertów bądź literaturę fachową (w przypadku złożonych spraw wymagających dodatkowo wiedzy pozaprawnej).

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i prowadzimy z najwyższą starannością. Należne wynagrodzenie uwzględnia nasze zaangażowanie, wiedzę, doświadczenie i odpowiedzialność.
W zależności od Twoich potrzeb w przypadku przyjęcie sprawy do prowadzenia, możemy umówić się na:

 • wynagrodzenie godzinowe, które jest uzależnione od liczby godzin poświęconych przez nas na pracę nad daną sprawą (jego wysokość obliczana jest poprzez pomnożenie stawki godzinowej przez liczbę przepracowanych dla Ciebie godzin),
 • wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy, ustalane w oparciu o opisane powyżej czynniki (jego wysokość jest zależna od rodzaju sprawy, wartości przedmiotu sprawy, a także liczby terminów rozpraw w sprawie),
 • wynagrodzenie ryczałtowe, które może być powiększone o premię za sukces, obejmuje ono z góry kwotę wynagrodzenia, w ramach której wykonujemy umówioną z Tobą usługę prawną (jest ono ustalane w przypadku możliwości określenia już w momencie zawarcia przez nas umowy naszego nakładu pracy i Twojego zapotrzebowania na nasze usługi),
 • wynagrodzenie mieszane, wybierane przez podmioty, względem których świadczymy stałą obsługę prawną (ustalamy wynagrodzenie za określoną liczbę godzin pracy kancelarii w danym miesiącu, po przekroczeniu której pobieramy wynagrodzenie godzinowe obliczane według stawek ustalonych z klientem).