Zasady przetwarzania danych osobowych i pliki cookie

Dziękujemy, że odwiedzasz naszą stronę. W związku z tym, że dbamy o Twoją prywatność, przedstawiamy poniżej najistotniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz wykorzystywanych przez nas plikach cookie.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIE

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorami danych osobowych, które zostały nam przekazane są Klaudia Sosnowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Klaudia Sosnowska pod adresem: ul. Łokietka 5, 87-100 Toruń, NIP: 9840196530 oraz Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Sosnowski pod adresem: ul. Łokietka 5, 87-100 Toruń, NIP: 7422190794 .

2. Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od formy, w jakiej się z nami kontaktujesz, przetwarzamy różne dane:

a) w przypadku aktywności na naszej stronie internetowej przetwarzamy dane użytkowników dotyczące odwiedzin strony, w tym m.in.: czasu spędzanego przez nich na zapoznawaniu się z udostępnionymi przez nas treściami, liczby osób, które odwiedzają naszą stronę, regionów, z których pochodzą, adresów IP, przeglądarek i urządzeń, z których korzystają, plików cookie. Pamiętaj, że gdy odwiedzasz naszą stronę nie poznajemy Twojego imienia, nazwiska czy adresu e-mail. Oprócz niniejszej strony internetowej posiadamy także konta na portalach społecznościowych:

 • strona Kancelarii w serwisie społecznościowym na Facebooku: https://www.facebook.com/kancelariasosnowscy
 • profil Kancelarii w serwisie społecznościowym LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/70940718/.
 • profil Kancelarii w serwisie społecznościowym VOD YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_NYSpc-6I8KYlSyKLHyg_w
  W zależności od tego, jakie dane nam udostępniasz, możemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, komentarze, polubienia, udostępnienia, dane przekazywane nam we wiadomościach w w/w portalach;
  b) gdy podejmujemy się prowadzenia Twojej sprawy, zawieramy z Tobą umowę, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do jej realizacji takie jak: imię i nazwisko/dane identyfikacyjne spółki, adres zamieszkania bądź prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, nr telefonu. Szanujemy Twoją prywatność. Zakres danych, jakie pozyskujemy w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest zawsze ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy;
  c) kiedy wysyłasz do nas wiadomości bądź rozmawiasz z nami (osobiście, telefonicznie albo on-line), to w zależności od sposobu i aplikacji, za pośrednictwem której się porozumiewamy, możemy przetwarzać Twój adres e-mail, wizerunek, imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, numer telefonu. Wszelkie dane zawarte w korespondencji wysyłanej do nas drogą tradycyjną albo elektroniczną są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji świadczonych przez nas usług prawnych;
  d) jeśli bierzesz udział w organizowanych przez nasz szkoleniach lub wykładach, przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do prawidłowego ich przeprowadzenia, takie jak: Twój wizerunek, imię, nazwisko.

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Udostępniane nam dane:

 • w związku z odwiedzinami naszych stron internetowych przetwarzamy w celu prowadzenia tych stron oraz umożliwienia Ci swobodnego ich przeglądania, w tym prawidłowego wyświetlania zamieszczanych przez nas treści. Ponadto przetwarzamy te dane w celach analitycznych i statystycznych po to, by dopasować udostępniane treści do Twoich potrzeb;
 • pozostawiane na naszych profilach w portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn przetwarzamy, aby umożliwić Ci aktywność na tych platformach, a także w celu prowadzenia przez nas w/w stron oraz promowania Kancelarii i wydarzeń, w których bierzemy udział;
 • przekazywane nam osobiście bądź w wiadomościach listownych, SMS-owych, e-mailowych czy za pośrednictwem innych aplikacji do komunikowania się na odległość przetwarzamy wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytania prawne i prowadzenia Twoich spraw;
 • mogą być przetwarzane w celu dochodzenia przez nas roszczeń i obrony przed roszczeniami;
 • w szczególności podczas szkoleń lub spotkań biznesowych możemy przetwarzać w celach inicjowania i utrzymywania kontaktów biznesowych.

Pozyskiwane dane nie są przez nas profilowane.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych (o których mowa w pkt 1 niniejszego dokumentu):

 • pozyskanych w celu zawarcia umowy i jej realizacji jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), który pozwala na przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla wykonania łączącej strony umowy, służących wypełnianiu przez nas ciążących na nas obowiązków prawnych, np. związanych z rachunkowością jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • pozostałych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych osobowych, gdy jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (nasze prawnie uzasadnione interesy opisaliśmy w pkt 3 niniejszego dokumentu).

5. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Pozyskane przez nas dane osobowe są usuwane, gdy ustanie cel ich przetwarzania, a także gdy skutecznie sprzeciwisz się ich przetwarzaniu. Dane osobowe udostępniane nam w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzamy do chwili jej rozwiązania, chyba że zaistnieje konieczność dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony swoich interesów. Dane związane z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej przetwarzamy także wtedy, gdy przechowujesz na swoim urządzeniu nasze pliki cookie. Dane związane z nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi przetwarzamy do czasu, gdy zostaniemy zwolnieni z tych obowiązków. W związku z tym, że spoczywa na nas obowiązek archiwizacji akt, dane osobowe w poszczególnych sprawach przechowujemy przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie. Po tym okresie akta spraw ulegają utylizacji, a dane usunięciu.

6. Czy masz obowiązek podawania nam swoich danych?

Nie masz takiego obowiązku, jednak musisz pamiętać, że:

a) w przypadku nieudostępnienia nam niektórych danych, nasze strony mogą działać w ograniczony sposób,
b) w przypadku nieudostępnienia nam danych osobowych niezbędnych do prowadzenia Twojej sprawy, nie będziemy mogli jej poprowadzić; znajomość pewnych danych osobowych jest niezbędna do prowadzenia sprawy (np. aby sporządzić pozew w imieniu osoby fizycznej musimy poznać jej imię i nazwisko oraz numer PESEL lub NIP).

7. Czy przekazujemy komuś Twoje dane osobowe?

Zarówno adwokat, jak i radca prawny obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Powierzając nam do prowadzenia swoje sprawy, masz gwarancję pełnej poufności. Musisz jednak wiedzieć, że pozyskiwane dane możemy przekazywać innym podmiotom, w tym odpowiedzialnym za obsługę naszych stron internetowych i systemu mailingowego, portalom społecznościowym, których wtyczki są zamieszczone na naszej stronie internetowej, podmiotom dokonującym dla nas analizy statystyk (Google Analytics), naszym księgowym, a ponadto podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

8. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z tym, że przetwarzamy dane osobowe naszych klientów i osób odwiedzających nasze strony internetowe, informujemy, że przysługują Ci następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych w zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym,
c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
e) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
f) prawo do przeniesienia danych do innego administratora,
g) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w sposób sprzeczny z prawem,
i) prawo do otrzymania kopii danych osobowych.

9. Zmiany zasad przetwarzania danych osobowych

W tej zakładce masz możliwość zapoznania się z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych obowiązującymi w naszych kancelariach. W przypadku zmiany tych zasad (czy to z przyczyn prawnych, czy też w związku z ograniczeniem albo rozszerzeniem zakresu przetwarzanych przez nas danych), będziemy odpowiednio zmieniać ten dokument.

10. Pliki cookie

W ramach naszej witryny internetowej korzystamy z plików cookie, czyli tzw. „ciasteczek”. To dane informatyczne (głównie niewielkie pliki tekstowe), które są przechowywane w Twoim urządzeniu, np. komputerze, telefonie czy tablecie. Wykorzystujemy je dlatego, że pozwalają na tworzenia anonimowych statystyk pozwalających nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony, jakie treści są dla nich interesujące, z jakich regionów pochodzą. Dzięki temu możemy dostosować publikowane przez nas treści oraz naszą ofertę do potrzeb odbiorców. Ciasteczka powodują też, że strona działa szybciej i wyświetla się we właściwy sposób. Korzystamy z plików cookie sesyjnych i stałych. Ciasteczka sesyjne są plikami tymczasowymi, co oznacza, że są one przechowywane w Twoim urządzeniu do czasu opuszczenia przez Ciebie naszej strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe są natomiast przechowywane w Twoim urządzeniu nawet po opuszczeniu przez Ciebie naszej strony (przez czas określony w ich parametrach albo do momentu ich usunięcia przez Ciebie z przeglądarki internetowej).

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie, w tym m.in. wyłączyć ich automatyczne przechowywanie. Masz także możliwość usunięcia tych plików ze swojej przeglądarki. Wiedz, że jeśli zablokujesz pliki cookie wykorzystywane na naszej stronie, publikowane przez nas treści mogą wyświetlać Ci się w niewłaściwy sposób.

11. Kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobu przetwarzania udostępnianych nam danych osobowych i przysługujących Ci praw bądź zmodyfikować przekazane nam dane, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mailowym: [email protected] lub w siedzibie Kancelarii po uprzednim umówieniu spotkania.