10 rad, jak sformułować żądanie przeprosin

10 rad, jak sformułować żądanie przeprosin

Celem przeprosin jest naprawienie (na ile to możliwe) krzywdy wyrządzonej osobie, której dobra osobiste zostały naruszone i danie jej satysfakcji. W praktyce z wykonaniem obowiązku przeprosin orzeczonego w wyroku sądowym bywa różnie. Zdarza się, że przeprosiny odbiegają od oczekiwań pokrzywdzonego, co prowadzi do tego, że nie spełniają one swojej funkcji, np.:

👉 gdy są publikowane na samym dole strony internetowej, co utrudnia dotarcie do ich treści,
👉 gdy ich treść jest opublikowana w kolorze zbliżonym do koloru tła,
👉 gdy znikają ze strony internetowej po kliknięciu w ich treść,
👉 gdy rozmiar czcionki oświadczenia jest dobrany tak, że przeprosiny są nieczytelne lub odnoszą skutek odwrotny do zamierzonego.

PRZEPROSINY W WYROKU SĄDOWYM

Jakkolwiek o sposobie przeprosin i miejscu ich publikacji decyduje sąd, to jednak osoba domagająca się przeprosin powinna zawsze pamiętać o tym, by szczegółowo formułować swoje żądanie co do tego, jak mają być one dokonane. Po pierwsze dlatego, że często treść wyroku w zakresie przeprosin stanowi odwzorowanie żądania pozwu. Ponadto, gdy szczegółowo określisz swoje żądanie, sąd widzi, na czym Ci zależy i jak może zabezpieczyć Twoje interesy.

⚖️Pamiętaj jednak, że sąd musi określić obowiązek przeprosin tak, aby z jednej strony zapewnić powodowi satysfakcjonujące zadośćuczynienie moralne, z drugiej zaś tak, żeby nie stosować wobec pozwanego nadmiernej i nieusprawiedliwionej represji.

PRZYKŁADOWE PRZEPROSINY

Powód czy też oskarżyciel prywatny powinien określić nie tylko treść przeprosin, jakich domaga się od pozwanego bądź oskarżonego, ale także, wskazać w jakiej formie mają one być dokonane. Poniżej prezentujemy wskazówki na temat tego, na co należy zwrócić wagę, formułując żądanie przeprosin.

➡️ Pamiętaj, żeby wskazać, w jakiej formie mają być dokonane przeprosiny, np. w formie listu, publikacji w konkretnej gazecie lub na stronie internetowej (jeśli tak, to na jakiej dokładnie stronie),
➡️ Jeśli oświadczenie ma być złożone pisemnie, musisz określić jaką czcionką (rodzaj, wielkość, kolor, pogrubienie, interlinia) ma zostać opublikowane,
➡️ Pamiętaj, aby zaznaczyć, na jakim tle (kolor) powinny być opublikowane przeprosiny,
➡️ W przypadku przeprosin zamieszczanych na stronie internetowej, ważne jest, żeby wskazać, w jakim dokładnie miejscu strony internetowej przeprosiny mają być wyświetlane i jakie powinno być ich ułożenie względem pozostałych treści,
➡️ Koniecznie określ w swoim żądaniu, przez jaki okres przeprosiny mają być wyświetlane na stronie internetowej i czy przeprosiny mają być wyświetlane nieprzerwanie,
➡️ Warto wskazać, czy przeprosiny mają znajdować się w ramce, a jeśli tak, to w jakiej i w jaki sposób tekst ma być oddzielony od ramki,
➡️ Jeśli przeprosiny mają być listowne, określ czy list ma być napisany odręcznie, czy może być wydrukowany i podpisany przez pozwanego, ➡️ Ważne, by wskazać, pod jaki adres ma mają zostać wysłane przeprosiny; czy listem zwykłym, czy poleconym,
➡️ Pamiętaj, aby jednoznacznie określić, przez kogo ma zostać podpisane oświadczenie zawierające przeprosiny,
➡️ Bardzo ważne jest, aby ustalić, w jakim terminie pozwany/oskarżony ma dokonać przeprosin.

Jakkolwiek dla osoby, której godność została naruszona może się to wydawać oczywiste, to jednak warto także zaznaczyć, że przeprosiny powinny być opublikowane:

➡️ bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających ich znaczenie, rangę i powagę,
➡️ w sposób uniemożliwiający zniknięcie oświadczenia, np. po „kliknięciu” przez czytelnika serwisu w ogłoszenie lub w specjalnie w tym celu wydzielony na nich napis „zamknij”,
➡️ w sposób uniemożliwiający wpisywanie przez użytkowników komentarzy pod przeprosinami.

Warto określić już w żądaniu pozwu bądź w sprawie karnej wszystkie szczegóły przeprosin tak, aby uniemożliwić pozwanemu bądź oskarżonemu manipulowanie formą przeprosin w taki sposób, żeby ich treść stała się nieczytelna.

Wyrok w zakresie przeprosin musi być na tyle precyzyjny by nie budzić wątpliwości i nadawać się do wykonania.

Prezentowane przez nas materiały nie stanowią porad prawnych i mają charakter informacyjny. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej w sprawie o ochronę dóbr osobistych bądź padłeś ofiarą przestępstwa zniewagi albo zniesławienia, zapraszamy do kontaktu z nami.

Radca prawny Klaudia Sosnowska

Streszczenie plik wektorowy utworzone przez vectorjuice - pl.freepik.com